Załącznik

do Uchwały Nr 317 / 2008

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 31 marca 2008r.
S T A T U T

Domu Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Rodziny Ziętalów 13


 


Rozdział I – Postanowienia ogólne


§ 1

Dom Pomocy Społecznej w Radomiu, zwany dalej „Domem” utworzony został 1 października 1993 roku na podstawie Zarządzenia Nr 78 Wojewody Radomskiego z dnia 4 października 1993r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Radomiu Plac Stare Miasto 2.


§ 2

Dom jest jednostką organizacyjną gminy Miasta Radom – miasta na prawach powiatu, nie posiadającą osobowości prawnej.


§ 3

Dom prowadzi działalność na podstawie i w granicach innych obowiązujących aktów prawnych.


§ 4

Siedziba Domu mieści się w Radomiu – mieście na prawach powiatu przy ul. Rodziny Ziętalów 13.


§ 5

Terenem działania Domu jest miasto Radom.Rozdział II – Cel i zadania Domu


§ 6

Dom jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych. Osoby dorosłe niepełnosprawnych intelektualnie przebywające w placówce w dacie wejścia w życie uchwały Nr 51/2006 Rady Miejskiej w Radomiu zachowują prawo pobytu.


§ 7

Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające (terapeutyczne, socjalne, społeczne i religijne) z uwzględnieniem zasad określonych w standardzie podstawowych usług.


§ 8

Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z usług zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.


§ 9

Dom działając na rzecz społeczności lokalnej świadczyć będzie usługi (w/g cennika opracowanego przez dyrektora) dla osób ze środowiska potrzebujących wsparcia.

  1. żywieniowe

  2. transportowe

  3. opiekuńcze

  4. terapeutyczne

§ 10

Dom współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu, Sądem Rodzinnym, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji swoich zadań.

 


Rozdział III – Organizacja Domu


§ 11

Prezydent Miasta Radomia nawiązuje stosunek pracy z Dyrektora Domu.§ 12

Dyrektor jest odpowiedzialny za działalność Domu, kieruje Domem i reprezentuje go na zewnątrz.


§ 13

Dyrektor Domu działa na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Radomia.


§ 14

Dyrektor Domu jest pracodawcą dla wszystkich pracowników Domu.


§ 15

Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności kadry kierowniczej Domu ustala jego Dyrektor.


§ 16

Strukturę organizacyjna i szczegółowy zakres zadań Domu określa opracowany przez Dyrektora regulamin organizacyjny przyjęty przez Prezydenta Miasta Radomia..

 

Rozdział IV – Gospodarka Finansowa Domu§ 17

Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan dochodów i wydatków zwany Planem Finansowym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rodziny Ziętalów 13.

 

§ 18

Kontrolę prawidłowości rozliczeń Domu z budżetem miasta prowadzi Skarbnik Miasta Radomia.


Rozdział V – Mienie Domu


§ 19

  1. Mienie Domu jest mieniem komunalnym Miasta Radomia – miasta na prawach powiatu, do którego stosuje się postanowienia ustawy o samorządzie powiatowym.

  2. Dom gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.


Rozdział VII – Postanowienia końcowe


§ 20

Dyrektor Domu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.


§ 21


Zmian w statucie dokonuje Rada Miejska w formie uchwały.